jangyu.net Untitled Document
로그인 | 회원가입
 
부동산홈쇼핑
 영원공인중개사

         313-8382
 사계절공인중개사

         336-4489
 왕후공인중개사

         327-9398
 다팔부동산공인중개사
         312-5811
 금창부동산공인중개

         312-5454
 참조은공인중개사

         338-8336
 한림스마트공인중개사
         324-0399
 가람공인중개사

         326-8949
 오성공인중개사

         311-9876
 다원공인중개사

         336-3579
 호림부동산공인

         334-5557
 삼정공인중개사

         321-1412
 대신부동산공인

         332-7795
 달인부동산공인중개

         338-8289
 보은부동산중개사

         325-4545
 양지공인중개사

         312-4986
 효성공인중개사

         332-1006
 함께돈되는공인중개사
         324-2299
 국민부동산중개

         337-9600
 대성부동산공인중개

         312-9566
 부자부동산중개

         314-5544
 천하부동산중개

         328-9995
 강남공인중개사

         313-2900
 하이츠공인중개사

         313-8701
 라온공인중개사

         329-7779
 골드부동산공인중개

         323-9600
 한림현대부동산공인

         328-0100
 월산공인중개사

         339-5455
 청운공인중개사

         336-8102
 원더풀부동산공인중개
         322-1618
 해광공인중개사

         313-8778
 만세공인중개사

         322-7889
 태경공인중개사

         328-0040
 팔판홍익공인중개사

         339-8994
 장유일동미라주공인

         321-4580
 장유인공인중개사

         336-6555
 행운공인중개사

         331-0027
 중앙부동산중개사

         339-0091
 정명부동산중개사무소
         325-9441
 랜드부동산공인

         325-7423
 율하금성공인중개사

         324-0055
 대덕공인중개사

         313-1472
 백양공인중개사

         326-2452
 성실공인중개사

         322-6400
 야후!부동산중개

         311-4455
 현대힐스테이트공인

    333-5800
 율하부부공인

         333-7373
 114공인중개사

         329-2114
 신성공인중개사

         326-0096
 또바기공인중개사

         335-4578
 나무공인중개사

         337-8835
 일등공인중개사

         314-8959
 장유21공인중개사

         329-2121
 양지공인중개사

         321-4711
 백두부동산중개사무소
         321-7006
 율하으뜸부동산공인

         322-4980
 장유부동산중개사

         311-6644
 스마트공인중개사

         313-6161
 남경공인중개사

         329-5100
 LBA삼성공인중개사

         328-5050
 홍익공인중개사

         322-0024
 부경공인중개사

         339-9960
 신율하공인중개사

         322-8942
 혜영부동산중개사

         338-7038
 만세공인중개사

         322-7889
 참 공인중개사

         313-2222
 태양공인중개사

         312-7600
 금성부동산공인중개사
         336-8899
 신화복덕방

         313-5949
 장유대산공인중개사

         331-3752
 서윤공인중개사

         329-0500
 e그린부동산중개

         332-5544
 우리집공인중개사

         329-8881
 한덕공인중개사

         312-0015
apt2you
pc폰 신청하기
원격 신청하기
 주소변호환
사용방법문의
☎ 313-9925

해당부동산 물건확인 링크 안내

아파트 원투룸 다/연/빌 전원농가 오피 단독상가
전,답,임 택지1 택지2 상가 학원 유흥,오락 식당 하숙기타
공장 공장부지 창고 사무실 상업지,빌딩 교환경매 기타
1 2 3 4 5
1 2 3 5 6 7 8 한림리츠빌 파크뷰 대동피렌체 대동앙코르
e1차 e2차 e3차 e3차 e5차 e6차 e7차 e8차 e9차
월산주공 갑오주공 젤미주공
쌍용1차 쌍용2차 두산위브 The# e-편한 민정 삼진민미 백조 SK뷰 내덕서희 관동서희 sg이너스 기타
중앙하이츠 129A 129B 155A 155B 179이상 율하e-편한 e-편한A e-편한B 세영리첼 A TYPE B TYPE C TYPE
율하푸르지오1차 A TYPE B TYPE C TYPE 푸르지오2차 159 A 159 B 모아1A 모아1B 모아2
동원1A 동원1B 동원1C 한림89A 한림89B 한림113A 한림113B e편한2 A e편한2 B e편한2 c 동원2
부영 1차 2차 3차 5차 5-1 6차 7차 8차 9차 10차 11차 11-1 12차 13차 14차 15차 16차 17차 17-1 18차 19차
일동미라주 덕산아내 율하일동미라주 경동리인 원메이져대우 원메이져GS 원메이져현대 e편한2
관동 기타 내덕 대청 무계 부곡 삼문 수가 신문 유하 율하 율하2 응달 장유
            검색
이사날짜
가격대별
1억이하 1억~1.5억 1.5억~2.5억 2.5억~3.5억 3.5억초과 금일신규물건
매매
21평이하 매매 22~25평 매매 26~30평매매 31~35평 매매 36~42평매매 43~49평 매매 50평이상 매매 급매물전체보기
전세
21평이하 전세 22~25평 전세 26~30평전세 31~35평 전세 36~42평전세 43~49평 전세 50평이상 전세 전세전체보기
월세
21평이하 매매 22~25평 매매 26~30평매매 31~35평 매매 36~42평매매 43~49평 매매 50평이상 매매 월세전체보기
매물구분정렬버튼 지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 대청   대동황토방5단지  145  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 부곡   부영18  101  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 삼문   한림리츠빌  155  7야후!부동산중개 1006  저  34,500 11:18 진행
전세구함 율하   e편한세상2차 B  110 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 율하   모아미래도1차A  118 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 관동   부영e그린9차  105  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 율하   율하e-편한세상  111 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 삼문   부영e그린2차  101  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 대청   대우푸르지오3차  127  7야후!부동산중개 103  고  33,000 11:18 진행
매매 삼문   부영e그린6차  101  7야후!부동산중개 702  저  21,000 11:18 진행
매매 삼문   부영e그린5차  105  7야후!부동산중개 903  저  20,000 11:18 진행
급구 율하   동원로얄듀크C  109 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 관동   부영e그린8차  105  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 관동   부영e그린9차  105  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 율하   e편한세상2차 A  109 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 삼문   대동 앙코르  129  7야후!부동산중개 302  고  30,500 11:18 진행
매매 삼문   파크뷰  80  7야후!부동산중개 802  저  18,000 11:18 진행
매매 부곡   부영16  101  7야후!부동산중개 804  저  16,500 11:18 진행
전세구함 율하   중앙하이츠5  192  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
급구 율하   동원로얄듀크C  109 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 삼문   한림리츠빌  155  내비공인중개사 1005  시세 11:18 진행
매매 부곡   부영7  103  내비공인중개사 203  중  17,500 11:18 진행
전세구함 관동   한림풀에버34a  112 내비공인중개사 703  시세 11:18 진행
매매 부곡   부영1  103  내비공인중개사 604  고  17,500 11:18 진행
전세구함 율하   중앙하이츠4  155 내비공인중개사 805  시세 11:18 진행
급구 관동   한림풀에버34b  113 내비공인중개사 717  시세 11:18 진행
전세구함 율하   율하e-편한세상  111 내비공인중개사 1104  시세 11:18 진행
전세구함 관동   한림풀에버34b  113 내비공인중개사 716  시세 11:18 진행
매매 율하   동원로얄듀크C  109 내비공인중개사 1008  중  33,000 11:18 진행
월세 관동   율하서희  114 내비공인중개사 105  중  5,000/60 11:18 진행
전세구함 율하   중앙하이츠5  179  내비공인중개사 803  시세 11:18 진행
매매 관동   대우푸르지오5차  120 내비공인중개사 607  고  31,000 11:18 진행
매매 부곡   부영12  103  내비공인중개사 307  중  시세 11:18 진행
전세구함 율하   동원로얄듀크A  111 내비공인중개사 1006  중  시세 11:18 진행
매매 율하   모아미래도1차B  115 내비공인중개사 509  중  36,500 11:18 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  161  내비공인중개사 903  고  38,000 11:18 진행
매매 율하   모아미래도2  116 내비공인중개사 502  고  37,000 11:18 진행
매매 율하   e편한세상2차 C  111 내비공인중개사 907  고  35,500 11:18 진행
급구 삼문   부영11차-1  68  내비공인중개사 110  중  시세 11:18 진행
매매 부곡   부영13  69  7야후!부동산중개 106  중  10,900 11:18 진행
매매 삼문   부영e그린7차  105  7야후!부동산중개 404  고  21,000 11:18 진행
매매 관동   대우푸르지오5차  119 7야후!부동산중개 601  저  30,300 11:18 진행
전세구함 부곡   부영2  103  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 무계   부영5차  69  7야후!부동산중개 904  고  12,700 11:18 진행
급구 관동   한림풀에버34b  113 행운공인중개사 700  시세 11:18 진행
급구 관동   한림풀에버34b  113 행운공인중개사 700  시세 11:18 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  186  7야후!부동산중개 802  중  44,000 11:18 진행
매매 율하   율하푸르지오1  109 7야후!부동산중개 304  고  33,500 11:18 진행
매매 부곡   부영14  77  7야후!부동산중개 806  중  16,700 11:18 진행
전세구함 대청   부영10차  79  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
급구 율하   동원로얄듀크B  109 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 대청   대우푸르지오3차  127  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 신문   쌍용예가1차  108 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
전세구함 관동   부영e그린8차  105  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 삼문   젤미주공  80  7야후!부동산중개 603  고  17,000 11:18 진행
월세 부곡   부영17  100  행운공인중개사 407  저  8,000/30 11:18 진행
월세 삼문   부영11차  68  7야후!부동산중개 103  저  1,000/40 11:18 진행
매매 부곡   부영16  101  행운공인중개사 804  저  16,700 11:18 진행
전세구함 관동   한림풀에버34a  112 7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 부곡   부영12  103  7야후!부동산중개 307  고  18,000 11:18 진행
매매 삼문   덕산아내  134  7야후!부동산중개 103  고  1,900 11:18 진행
전세구함 대청   부영10차  79  7야후!부동산중개 시세 11:18 진행
매매 삼문   부영e그린6차  101  7야후!부동산중개 702  저  21,000 11:18 진행
급구 무계   부영5차-1  68  7정우공인중개사 시세 11:18 진행
매매 부곡   부영2  103  NEW부자공인중개사 1203  고  18,500 11:18 진행
매매 삼문   덕산아내  112 7부자부동산중개 103  고  400 11:17 진행
전세 삼문   부영11차  68  2한강공인중개사 106  고  11,000/ 11:17 진행
매매 신문   쌍용예가1차  99 2한강공인중개사 101  중  25,300 11:17 진행
매매 무계   부영5차  69  2한강공인중개사 903  고  12,300 11:17 진행
매매 관동   부영e그린3차  77  2한강공인중개사 310  고  17,500 11:17 진행
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[236]

 둥지공인중개사

         339-6610
 장유부동산공인중개사
         313-3388
 온세계공인중개사

         312-5422
 예건공인중개사

         326-7988
 수변공인중개사

         322-3229
 율하신도시부동산중개
         322-5667
 백억공인중개사

         338-8833
 오아시스공인중개사

         335-9999
 은초공인중개사

         337-1239
 수성공인중개사

         339-2566
 황제공인중개사

         323-7704
 뉴현대공인중개사

           311-0788
 NEW부자공인중개사
         325-8887
 내비공인중개사

         313-4455
 장유사랑공인중개사

         312-0404
 서파공인중개사무소

         335-7055
 민트공인중개사

         322-4860
 참거래부동산중개

         312-5444
 한결공인중개사

         311-6110
 대우부동산중개

         313-0566
 오렌지공인중개사

         313-0111
 하나공인중개사

         311-0114
 쌍용예가공인중개사

         313-3080
 갑을공인중개사

         331-0202
 햇님공인중개사

         312-4900
 청담공인중개사무소

         324-9090
 OK공인중개사

         313-4040
 장유진공인중개사

         321-1007
 건하공인중개사

         324-7750
 정우공인중개사

         312-6565
 김민성공인중개사

         313-5600
 한림부동산공인중개사
         902-5866
 율하모아공인중개사

         325-4080
 호박공인중개사

         339-8844
 내덕부동산공인중개사
         313-1119
 나라부동산공인중개사
         322-6626
 수리 공인중개사

         322-2488
 신동원공인중개사

         325-5400
 신율하공인중개사

         322-8942
 원공인중개사

         313-8982
 푸르지오부동산공인중개사
         313-8924
 조은부동산중개

         314-0041
 대길공인중개사
         329-1114
 대세공인중개사

         334-9098
 메가부동산중개사

         314-4545
 봄봄공인중개사

         334-8272
 에코공인중개사

         333-9006
 한강공인중개사

         339-9800
 율하스마트공인중개사
         339-8944
 웰컴부동산공인중개사

         312-3886
 서광공인중개사

         322-0025
 다함공인중개사

         311-4543
 드림공인중개사

         324-8955
 땅사랑공인중개사

         326-8553
 초원공인중개사

         311-8945
 부영공인중개사

         312-8933
 삼성공인중개사

         311-4757
 삼공인중개사

         322-1336
 고려부동산중개사

         312-1779
 가인부동산중개사

         323-2223
 서희공인중개사

         313-6007
 베스트공인중개사

         311-3338
 더편한공인중개사
         327-4800
 월드공인중개사사무소

         322-7573
 명가부동산

         326-4600
 신문지구공인중개사

         311-7722
 관동공인중개사

         312-7100
 보배공인중개사

         322-5119
 율하공인중개사

         312-6233
 신율하부동산중개사

         321-3262
 한림풀에버공인중개사
         326-3090
 라온공인중개사

         329-7779
 신신공인중개사

         313-8805
 송자공인중개사

         314-5400
장유동전환
종합정보

지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
25,643,378
경상남도 김해시 번화1로 84번길 34,305호(대청동,네오프라자) / Tel : 055-313-9924~5, Fax.055-313-9922 /cytg75@hanmail.net
copyright 2003~2010 by kimhae.com jangyu.net All right reserved.
* 김해닷컴(장유넷)의 모든 내용과 포맷의 저작권은 김해닷컴(장유넷) 에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 57

쪽지보기

보낸사람 :

    

팝업닫기

쪽지쓰기(상호명, 대표자, 전번, 휴대폰 일부를 입력하고 검색)

수신구분 개별회원   장유회원전체   김해회원전체   장공협전체
받는사람
내용
보낸쪽지함에 저장
(보낸쪽지함에 저장하면 수신확인/발송취소가 가능합니다.)

 

팝업닫기

쪽지쓰기

받는사람
내용
보낸쪽지함에 저장
(보낸쪽지함에 저장하면 수신확인/발송취소가 가능합니다.)

 

팝업닫기

수신환경설정

쪽지수신을 거부하려면 아래 버튼을 클릭하십시오.
수신거부중인 동안에는 쪽지수신이 되지 않습니다.

팝업닫기